ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Έναρξη αποζημιώσεων για τους δικαιούχους

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

η εφαρμογή του Ν. 3867/2010, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα με τον Ν. 4364/2016, λαμβάνει τελικά σάρκα και οστά, όπως εξ αρχής αγωνιζόταν το σωματείο μας, και υποστήριζε δια των μελών του και της Προέδρου του. Έπειτα από 7 χρόνια απόγνωσης και 96 δυσάρεστων αναρτήσεων έρχεται η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ είδηση τουλάχιστον για κάποιους από εμάς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το σωματείο μας έχει βάλει ένα μικρό λιθαράκι συνεισφοράς σε αυτή τη θετική έκβαση μέσω των ασταμάτητων υπεράνθρωπων αγώνων που έχει καταβάλει.

Πιο συγκεκριμένα, θα αρχίσει η σταδιακή προσωρινή διανομή-αποζημίωση από το προϊόν εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A.E.Γ.A ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E για τους δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής που συμπεριλαμβάνονται στην επίσημα ανακοινωθείσα στις 20/11/2015 Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσεως Ζωής (Κ.Δ.Α) καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κ.Δ.Α με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι προσωρινές διανομές θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολικής αναγνωρισμένης απαίτησης στην Κ.Δ.Α.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, δεν είναι το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής, αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης.

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως τόσο από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και ποσοστό 70% επί του τελικού υπολοίπου (μη διανεμηθέντος), αποζημίωση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κι όχι αναγκαία μετά το πέρας των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων. Υπάρχει η πρόβλεψη σε συνεννόηση με την εκκαθάριση και την εποπτεία της να αρχίσει άμεσα η σύγχρονη και παράλληλη με την εκκαθάριση, προσωρινή και έναντι της τελικής απαίτησής μας, αποζημίωση με περιοδικές και σταδιακές συνεχείς καταβολές έστω και μακροπρόθεσμα, από τις καταβολές των ασφ. εισφορών που συγκεντρώνει ετησίως, βάσει Νόμου.

Πληρέστερη και ορθή πληροφόρηση για την πίστωση του ποσού κάθε δικαιούχου και για λοιπά σχετικά θέματα, υπάρχει στην επίσημη ανακοίνωση στην παρακάτω ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιριών:


Ευχόμαστε δε οι επίδικες απαιτήσεις να τύχουν ευόδωσης.

Κλείνοντας, το Σωματείο μας θα ήθελε ΔΗΜΟΣΙΑ να ευχαριστήσει
την Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του κ. Γεώργιου Πάσχα Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της ΤτΕ και όλων των ασφ. εταιρειών, τα όργανα της εκκαθάρισης, και συγκεκριμένα την νεοδιορισθείσα εκκαθαριστή κα Ελπινίκη Καράμπαλη, που καταβάλλοντας  τεράστια προσπάθεια, δυναμική, πείρα, γνώσεις και εργατικότητα, κατόρθωσε εντός μικρού χρονικού διαστήματος αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της ως εκκαθαριστής, με την εποπτεία της Τ.τ.Ε μέσω του κ Πάσχα να εκκινήσουν τις διαδικασίες αποζημιώσεων.

Αναμένουμε με αγωνία και άλλες θετικές και εποικοδομητικές ενέργειες από πλευράς τους με την σε συνεχή και τακτική βάση περιοδικές καταβολές-προσωρινών εφεξής διανομών, ως και την συμβολή τους στην παράλληλη και σύγχρονη αποζημίωσή μας και έως του 70% στο υπόλοιπο του μη διανεμηθέντος ποσοστού και έναντι της αναγνωρισμένης απαίτησής μας βάσει προβλέψεων και μελέτης αναλογιστικής.

Τέλος νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για την έναρξη αυτής της διαδικασίας των προσωρινών διανομών την πολιτική κυβερνώσα σκηνή που συνεπικούρησε προς τούτο με την προσδοκία υλοποίησης της αποζημίωσής μας βάσει νόμου συγχρόνως και παραλλήλως με την εκκαθάριση και έναντι της εξοφλήσεως της απαιτήσεως μας και από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

66 σχόλια:

 1. asfalismenoi aspis pronoia9 Οκτωβρίου 2016 - 9:25 μ.μ.

  Δ. ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Εκκρεμείς αντιδικίες)
  Οι επίδικες περιπτώσεις καταλαμβάνουν δύο κατ
  ηγορίες:
  1.
  Τις εκκρεμείς δικαστικές
  υποθέσεις
  , που έχουν ενταχθεί από τα όργανα εκκαθάρισης
  στην ΚΔΑ ως τέτοιες. Σε αυτές τις περιπτώσεις για να λάβει χώρα προσωρινή διανομή
  πρέπει να προσκομιστεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
  2.
  Τις επίδικες δικαστικές
  υποθέσε ις μετά από άσκηση ανακοπής.
  Για τη δεύτερη κατηγορία διακρίνονται δύο υποκατηγορίες:
  α) Ο δικαιούχος έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ για ορισμένο ποσό και έχει ασκήσει ανακοπή

  αντιρρήσεις, προκειμένου να του αναγνωριστεί υψηλότερο ποσό. Εν προκειμένω η
  προσωριν
  ή διανομή
  πραγματοποιείται
  προ της τελεσιδικίας με ποσό βάσης, αυτό για το
  οποίο έχει ενταχθεί στην ΚΔΑ.
  β) Ο δικαιούχος
  δεν έχει ενταχθεί
  την ΚΔΑ και
  έχει ασκήσει ανακοπή.
  Η προσωρινή διανομή
  πραγματοποιείται
  εφόσον προσκομιστεί
  πιστοποιητικό
  τελεσιδικία
  ς.
  Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσωρινή διανομή εάν η υπόθεση τελεσιδικήσει εντός τ
  ου
  χρονικού διαστήματος που ο ασφαλιστικός
  εκκαθαριστής έχει ορίσει για συλλογή
  δικαιολογητικών προς προσωρινή διανομή.
  Η τελεσιδικία αποδεικνύεται:
  i
  . με απόφαση του Εφετ
  είου Αθηνών επί ασκηθείσας
  ανακοπής
  ,
  ii
  . με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και πιστοποιητικό
  τελεσιδικίας.
  Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα.
  Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να
  ζητήσει επιπρό σθετα
  στοιχεία ή δικαιολογητικά
  σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων
  (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ).
  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα
  προσκομίζονται ή θα
  αποστέλλονται στα γραφεία
  των
  υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών ετ
  αιρειών επί της Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου,
  Αθήνα 11528.
  Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής
  θα προβαίνει
  σε καταβολές σταδιακά
  με την
  προϋπόθεση
  ότι τα ληφθέντα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, είναι πλήρη και έγκυρα.
  Η συμμετοχή στη διαδικασία της
  προσωρινής διανομής είναι προαιρετική και σε περίπτωση
  που ασφαλισμένος δεν συμμετάσχει σε αυτήν, δεν χάνει κάποιο δικαίωμα, αλλά το
  δικαιούμενο ποσό του, φυλάσσεται ως απόθεμα για να του κ
  αταβληθεί σε επόμενες
  διανομές.
  Η προσωρινή διανομή πραγματοποιείτα
  ι αποκλειστικά και μόνον από τα
  περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ανά κλάδο ασφάλισης.
  Τέλος, σημειώνεται ότι
  παράλληλα με
  τη διενέργεια των διανομών έχει διατηρηθεί
  και
  απόθεμα για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. asfalismenoi aspis pronoia9 Οκτωβρίου 2016 - 9:30 μ.μ.

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
  -
  ΟΔΗΓΙΕΣ
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του ποσού της προσωρινής διανομής
  για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων είναι τα κάτωθι:
  Α. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  1
  .
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986
  με θεωρημένο γνήσιο της υπογρα
  φής από ΚΕΠ ή
  άλλη δημόσια αρχή
  .
  Συμπληρώνονται υποχρεωτικά
  από τον δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο
  νομικού προσώπου)
  ,
  για απαίτηση από κάθε εταιρεία υπό εκκαθάριση
  , όλα τα
  προδιατυπωμένα πεδία του εντύπου υπεύθυνης δήλωσης
  (προσωπικά στοιχεία, αριθμός
  τηλεφώνου,
  email
  , ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ κλπ) και το κείμενο στη θέση ́ ́δηλώνω υπεύθυνα ότι ́ ́:
  «...τα παραπάνω στοιχεία μου είναι πραγματικά, συναινώ στη διαδικασία προσωρινής
  διανομής και επιθυμώ να πιστωθεί
  οιοδήποτε ποσό κρίνει ο ασφαλιστ
  ικός εκκαθαριστής
  στον υπ ’ αριθμ. ........................................
  λογαριασμό με
  IBAN
  .................................... της
  τράπεζας ...........................................
  στον οποίο τυγχάνω δικαιούχος (ή συνδικαιούχος)
  .
  Αναγνωρίζω ότι το ποσό
  για το οποίο
  εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων
  από ασφάλιση ζ
  ωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από
  την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία.
  Αποδέχομαι
  τον συμψηφισμό της
  δικαστική
  ς
  δαπάνη ς με το συνολικό
  αναγνωρισθέν ποσό. Συναινώ ο ασφα
  λιστικός εκκαθαριστής, σε
  περίπτωση που το κρίνει, να γνωστοποιήσει τα ποσά για τα οποία έχω ενταχθεί στην ΚΔΑ
  καθώς και τα ποσά που εισπράττω σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή (Δ.Ο.Υ, ΤτΕ, Υπουργείο
  Οικονομικών κλπ)
  . Δεν έχω εκχωρήσει την ανωτέρω απαίτησή μου π
  ρος οποιοδήποτε φυσικό
  ή νομικό πρόσωπο. / Έχω
  εκχωρήσει την ανωτέρω απαίτησή μου
  προς τον/την
  ...............................................................................................σε ποσοστό .....%»
  2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
  2.1 Φυσικά πρόσωπα
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ δικαιούχου
  2.2 Νομικά πρόσωπα
  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
  με ημερομηνία
  Οκτωβρίου 2016 και εντεύθεν
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΩΝ ή εκτύπωση σ
  τοιχείων
  λογαριασμού από
  ebanking
  (να εμφαίνεται αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ και Τράπεζα)
  Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Σε περίπτωση που το πρόσωπο που έχει εντάξει στην ΚΔΑ ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ή το
  Δικαστήριο με απόφασή του, έχει αποβιώσει, τα ποσά των προσω
  ρινών διανομών
  δικαιούνται οι κληρονόμοι του με βάση το ποσοστό που συμμετέχουν στην κληρονομία του
  αποβιώσαντος δικαιούχου.
  Η ιδιότητα του κληρονόμου, καθώς και το ποσοστό της κληρονομικής
  του μερίδας
  αποδεικνύεται μόνον με κληρονομητήριο του αρμοδίου δι
  καστηρίου της κληρονομίας του
  κληρονομούμενου. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε κληρονόμος, πέραν του κληρονομητ
  ηρίου ,
  υποχρεούται να προσκομίσει και όλα τα ανωτέρω (κεφ. Α) δικαιολογητικά.
  Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
  ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
  Σε περίπτωση που η απαίτηση δικαιούχο
  υ από ασφάλιση ζωής έχει εκχωρηθεί σε τρίτον

  εκδοχέα (τράπεζα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία, πληρεξούσιο δικηγόρο),
  ο εκχωρητής
  οφείλει να συμπληρώσει στην ανωτέρω Υ
  πεύθυνη Δήλωση
  (Α1) τα απαραίτητα στοιχεία.
  Σε περίπτωση που η απαίτηση δικαιούχου από ασφάλιση ζωής έχει εκχωρηθεί σε τρίτον

  εκδοχέα (τράπεζα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία
  , πληρεξούσιο δικηγόρο), ο εκδοχέας
  οφείλει να προσκομίσει πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών (κεφ. Α):
  α) σύμβαση εκχώρηση
  ς
  β) την αναγγελία της εκχώρησης, η οποία πρέπει να έχει λάβει χώρα με δικαστικό επιμελητή.
  Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται και από τον εκδοχέα και από τον εκχωρητή σε περίπτωση
  εκχώρησης ποσοστού
  και όχι του συνόλου
  της απαίτησης.
  Σημειώνεται ότι δεν
  αναγνωρ ίζονται εκχωρήσεις απαιτήσεων
  που θα γνωστοποιηθούν στις
  υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες μετά την 31.12.2016 ή/και
  δεν έχουν γίνει με τον
  νόμιμο τύπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητοι κυριοι του σωματειου,αυτο εχετε να πειτε για τις...επιδικες υποθεσεις; Γνωριζετε οτι αποτελουν τη συντριπτικη πλειοψηφια των απαιτησεων κ απλως ελπιζετε;
  Οσοι οι ευνοημενοι απο το θεο κ τον εκκαθαριστη κ οποιον αλλον,θα αποζημιωθουν κ υπνον ελαφρυν κ οι υπολοιποι στο πυρ το εξωτερον κ τρεφετε ελπιδες;
  Ευχαριστουμε θερμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μια ερωτηση αν γνωριζετε , τα δικαιολογητικα ( ΥΔ κλπ) πρεπει να τα συμπληρωσει ο ασφαλισμενος η μπορω και εγω που ειμαι ο συμβαλομενος του συμβολαιου. Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΗΝ Κ.Δ.Α ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O ΛΗΠΤΗΣ Ή Ο ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ;

   Διαγραφή
  2. Μιλησα πριν λιγο με ΑΣΠΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ την ΥΔ και ολα τα δικαιολογητικα μπορει να τα συμπληρωσει ο συμβαλλομενος

   Διαγραφή
 6. AGAPHTOI ASFALISMENOI ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΤΑ ΑΣΣΕΤΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ Κ.Δ.Α.
  ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΕΣΕΙΣ.
  ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΜΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΙΝΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι,αλλα εμεις μαθαινουμε οτι βγαινουν αποφασεις αναλογα με το δικαστη που δικαζει κ αλλες απορριπτουν κ αλλες δεχονται την ανακοπη.Δεν απαιτειται παρεμβαση ως προς αυτο; Πώς θα ακουστουν αυτες οι διαδικασιες; Καποιοι πρεπει να αντιδρασουν θεσμικα.Να μην εξαντληθουν καποιοι κ οικονομικα κ χρονικα εναντι καποιων αλλων που εχουν ευνοικη μεταχειριση.

   Διαγραφή
 7. ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ.
  ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΧΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
  Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ.
  ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ .
  ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
  ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΜΑΣ, ΑΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
  ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΩΤΕΡΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 1,59 Μ.Μ ΤΗΣ 10/10/16, ΟΤΙ
  ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΗΝ Κ.Δ.Α ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.
  (ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ Τ.Τ.Ε Ή ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΚ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΝΟΙΑ Η C.V ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΤΟ ΑΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ -ΑΡΙΘΜΟ Κ.Λ.Π .....ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΟΝΟΜΑ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΓΡΑΦΕΙ ¨ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ¨Ή ¨ΛΗΠΤΗΣ¨.ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΛΛΑ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΛΕΤΕ;; ΑΥΤΟ .

   Διαγραφή
 9. Απο την Κ.Δ.Α εξαιρεθηκαν τα συμβολαια που ειχαν μεγαλυτερο επιτοκιο απο το νομιμο για ασφαλειες ζωης 3% της εποχης εκεινης. Δυστυχως εξαπατηθηκε πολυς κοσμος τοτε με αποτελεσμα να χασει τα λεφτα του,επειδη ο νομος ειναι σαφης, αλλα ο ασφαλισμενος δεν τον ηξερε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΑΣ ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ΑΥΤΟ; Κ ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ. ΔΥΟ ΑΣΕΤ ΔΙΚΑ ΜΟΥ Κ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕ 3% ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΟΧΙ . ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.ΑΠΛΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΑΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Κ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ.ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ .

   Διαγραφή
 10. Και γω δυο ειχα. Το ενα με τα μισα λεφτα επενδυσης, επαιρνε ετησιο μερισμα μεγαλυτερο απο το αλλο με τα διπλασια λεφτα, παροτι ονομαστικα και στα δυο ανεφερε το ιδιο επιτοκιο. Γιαυτο το ενα αποζημιωνεται και το αλλο οχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ειναι η δικη μου περιπτωση.Ηταν ακριβως τα ιδια χρηματα,με διαφορα δυο ετων 2007 και 2009 κ κατεβαλα κ το ιδιο ποσο.Ηταν για...ασφαλεια μελλοντικη των παιδιων μου.

   Διαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Γιατι διαγραψατε τις αναρτησεις σας;
  Υπαρχουν πολλοι που θα ηθελαν να μην συμπεριληφθουν τα ασσετς;
  Αυτο ηθελα να ρωτησω, αλλα διαγραφηκαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. θα ηθελα να ρωτησω αν αυτοι που ειχαν asset και ειναι εκτος ΚΔΑ,εχουν αποκλειστει και απο το εγγυητικο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΒΕΒΑΙΩΣ ΟΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Κ.Δ.Α ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ -ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-,
  ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Ζ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Γιατι διαγραψατε την αναρτηση για τις ανακοπες;
  Πιστευετε οτι καλως απορριπτονται αυτες για τα ασσετ;
  Υπαρχουν στοιχεια για τις αποφασεις που βγαινουν;
  Μαθαινουμε οτι βγαινουν 50-50 θετικες κ αρνητικες.
  Που σημαινει οτι οι αρνητικες, με την εφεση θα δικαιωθουν.
  Ειναι ετσι; Εχετε ενημερωση να μας κανετε επ αυτων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δεν ειναι αληθεια. Δε βγηκαν αποφασεις ακομη, καθως οι εκδικασεις πηραν αναβολη λογω και της απεργιας των δικηγορων. Οι πρωτες αποφασεις, που ομως ειναι εφεσιμες, ακομη και απο το Εγγυητικο κεφαλαιο που ειναι αντιδικος, αναμενονται αρχες Δεκεμβρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστω για την απαντηση.Αυτα λοιπον που μου λενε απο το δικηγορικο γραφειο που μας εστειλαν ,ειναι ψεματα;

   Διαγραφή
  2. Συνηθως οι δικηγοροι λενε ψεμματα και υπερβαλουν για ιδιο οφελος. Τοσα χρονια ειπιαν σαν υαινες το αιμα μας τζαμπα, μας φλομωσαν στο ψεμμα πηραν τα ωραια λεφτα μας και δουλεια δεν κανανε. Παντως διασταυρωσε το για σιγουρα και με αλλους αιτουντες καθως εγω τουλαχιστον αυτο ξερω.

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστω και παλι.Η ανακοπη μου ηταν απ τις πρωτες που εκδικαστηκαν μετα την αποχη κ περιμενω μεσα στο Νοεμβριο αποφαση.Ημουν τυχερος, γιατι δεν πεισθηκα κ δεν ανεθεσα ποτε σε δικηγορο υποθεση αγωγης, πιστευοντας παντα οτι ετσι δε λυνονται τα θεματα Αντιθετως, στο θεμα των ανακοπων,θεωρησα οτι ηταν η μονη λυση εκειπου φτασαμε.
   Ετσι ειναι οπως τα λετε.Μπουρδολογια τοσον καιρο για αλλοτρια συμφεροντα.Πατουν πανω στην απογνωση κ τον πανικο κ φυσικα δεν οργανωονται κ δεν προσπαθουν σωστα.
   Η λυση που δοθηκε τωρα, θα μπορουσε απο την επομενη μερα να δοθει κ μαλιστα να καλυψει ολον τον κοσμο κ τα συμβολαια, αν μας ελεγαν οτι πρεπει να παραιτηθουμε απο το 1/2 της απαιτησης ,γιατι τοτε αποθεματικο υπηρχε.
   Φροντισαν και καλυψαν τους ομολογιουχους της ΚΑΠΙΤΑΛ,προσημειωσαν τα ακινητα ψωμιαδη κ εμας μας ελεγαν μπουρδες για εξασφαλιση με τα συμβολαια ζωης.
   Δεν υπηρξε ποτε και κανενας δικηγορος απο τους πολυ γνωστους που ενεπλακησαν, που να εντοπισε προβλημα στα ΑΣΣΕΤ.Αντιθετως γνωμοδοτουσαν την επομενη της ψηφισης του νομου Σαχινιδη για παραπλανηση κ αντισυνταγματικοτητα αποζημιωσης απο το εγγυητικο.Το θυμαται κανεις αυτο;
   Τωρα,φυσικα,αυτο δεν επανερχεται.
   Σαν να μην ειπωθηκε ποτε.
   Διαβαζουμε περιεργες τοποθετησειςυπερ της εξαιρεσης ασφαλισμενων με τα εξαιρεθεντα ΑΣΣΕΤΣ ,οπως κ εκκωφαντικες σιωπες ...Θα δουμε.
   Και οι διαπιστωσεις χρησιμες ειναι, να ξερουμε κ να μαθαινουμε.

   Διαγραφή
 17. Σωστα ολα αυτα που λετε, αλλα εγω θα επιμεινω στο τεραστιο σκανδαλο της αποζημιωσης των ομολογιουχων Ασπις ΚΑΠΙΤΑΛ, με τα κλοπιμαια των ασφαλιστηριων συμβολαιων μας.
  Κατακλεψε ο ψωμιαδης τα δηθεν εγγυημενα απο το κρατος ασφαλιστηρια ζωης της Ασπις και τα εβαλε αντικρυσμα για να εκδωσει ομολογα. Τελικα οι ομολογιουχοι αποζημιωθηκαν με τα κλοπιμαια μας, καθως κανενας εκ των εχοντων εννομο συμφερον, δεν αντεδρασε (ασφαλισμενοι, κρατος, συλλογοι κλπ) στο τεραστιο αυτο σκανδαλο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυριως οι συλλογοικ οι δικηγοροιομως,οι οποιοι παραλληλα με τους ομολογιουχους αυτους,ειχαν υποθεσεις συμβολαιων κ διαβεβαιωναν οτι εμεις θα αποζημιωθουμε απο τον εκκαθαριστη, αφου εχουμε συμβολαια κ κοινως οι αλλοι ηταν αξιολυπητοι κ χωρις καμια εγγυηση.
   Τελικως, καταληξαμε, εμεις να ειμαστε οι πτωχοι συγγενεις κ να μας πετανε τα αποφαγια ολων τους.

   Διαγραφή
 18. http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/ena-dhmosieyma-gia-thn-aspis-me-polla-erwthmatika.html

  ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΣΕΤ ΚΑΝΕΙΣ ; ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι να ενημερωσουμε? Δεν διαβαζετε τι γινοταν και τι γινεται με αυτα τα καθικια τους ασφαλιστες?

   Διαγραφή
 19. http://insuranceworld.gr/36519/featured/zitisi-gia-sintaxiodotika-apotamieftika-proionta-dimiourgoun-i-exelixis/

  KI EMEIΣ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΟΡΑΣΑΜΕ ΤΟ 2008 ΚΑΙ 2009. ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Κ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ,ΚΑΤΙ ΕΛΕΙΠΕ,ΟΥΤΕ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ.ΑΡΑ, ΠΟΙΟΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ; ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΝΕ ΑΛΛΑ; ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ Κ ΑΓΟΡΑΖΑΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ.ΑΣ ΜΗΝ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΤΟΥΣ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ.ΤΕΛΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλα πηγαινε και ρωτησε τους χιλιαδες αποζημιωμενους σε ιδιωτικα νοσοκομεια . αυτους ποιος τους καλυπτει??? ο εοπυυ??? η το ιδιωτικο ασφαλιστηριο συμβολαιο που εχουν κανει? μη σου πω και για ασφαλισεις πυρος και αλλων καταστροφων,που εαν δεν ηταν οι ασφαλιστικες και οι ασφαλιστες να τα πουλανε τοτε θα ειχαν καταστραφει χιλιαδες οικογενειες. το θεμα με την ασπιδα ηταν πολιτικο και αυτο το γνωριζουν ολοι. μην γραφετε ασχετα πραγματα μονο και μονο απο τα νευρα σας.

   Διαγραφή
  2. ναι, σιγουρα. πληρωνουμε 2000 ετησιως για προγραμματα υγειας κ ξερουμε τις καλυψεις. ξερουμε κ τα πυρος κ ολα.εδω μιλουμε για το σκανδαλο στο οποιο αναμειχθηκαν και ασφαλιστες κ ασφαλιστικες κ πολιτικοι κ εποπτεια.αλλα ειναι γνωστα σε ολους, οτι χωρις τιμημα δε σου χαριζονται ασφαλειες.ο τι μας παρεχεται το πληρωνουμε στο πολλαπλασιο. δεν κατεβηκαμε απ τα βουνα. κ απο ιδιωτικες κλινικες ξερουμε κ τι αναγνωριζεται κ τι πληρωνει ο εοπυυ κ τι πληρωνουμε απ την τσεπη μας. ασχετα πραγματα απ τα νευρα μας ειναι που ενω χιλιαδες ανθρωποι κατακλαπηκαν,ενω αρπαξαν συμβολαια οι ...υγιεις ασφαλιστικες,τωρα ουτε ψιχουλο δεν αποδιδεται; νευρα το λετε εσεις αυτο; το λογικο ειναι να ειναι αρνητικος ο κοσμος μετα απο τετοιο καζο. αυτα.ας προσεχαν. γιατι το συμβολαιο μου του ιουλιου του 2009!!! 70.000 ολο μου το εφαπαξ, το μετετρεψα σε δυο ασφ.ζωης των παιδιων μου για ναχουν...ενω ο ηλιθιος επρεπε να τ αφησω στην τραπεζα. ασφαλιστης μου το πουλησε κ τωρα μιλανε για επενδυτικα δηθεν κ υψηλα επιτοκια κ πινακες που λειπουν.κ οταν πηρα το ιδιο το συμβολαιο στα χερια, ηδη ειχε γινει η πτωχευση. ποια νευρα; ασφαλιστες τα πουλουσαν,ουτε αυτοι ηξεραν οτι ειχαν θεμα; κ αν δεν ειχαν, τωρα γιατι γινεται συζητηση κ πανηγυρια; ας βγουν να αποδειξουν οτι δεν ειχαν θεμα. γιατι γαργαρα;

   Διαγραφή
  3. λοιπον επειδη κι εγω ασφαλιστης ημουνα στην ασπις ,εχω να σου πω και εαν θελεις το πιστευεις οτι το 2007 εβαλα κι εγω οσα χρηματα ειχα μαζεψει μετα απο 25 χρονια δουλειας. δεν σου λεω οτι εχεις αδικο,τα ιδια νευρα εχω κι εγω,για χρηματα δικα μου αλλα και καποιων πελατων μου.αλλα μην τσουβαλιαζεις ολους τους ασφαλιστες. υπαρχουν και αριστοι επαγγελματιες κι εγω προσωπικα δεν ηξερα οπως και πολλοι συναδερφοι μου. θα ημουνα βλακας τοτε να βαλω οτι ειχα σε ασσετ? αυτο που γραφω ειναι οτι η ασπιδα εκλεισε απο πολιτικα παιχνιδια και απο ελειψη νομου οπως υπαρχει στο εξωτερικο και διασφαλιζει πληρως τους πελατες,οπως εγινε και στην σουηδια. επρεπε το εγγυητικο να λειτουργουσε εδω και πολλα χρονια και οχι οταν εκλεισε η ασπιδα. αυτα πληρωνουμε τωρα ολοι μας. επισης να ξερεις οτι σιγουρα για να εχεις ενα συμβολαιο θα πρεπει να πληρωνεις,αλλα το γνωριζεις οι οι αποζημιωσεις που δινουν οι ασφαλιστικες τις περισσοτερες φορες ειναι πολαπλασιες των χρηματων που παιρνουν. το συμπερασμα ειναι οτι υπαρχουν και καλοι και κακοι ασφαλιστες,οπως και σε καθε κλαδο. δεν εχουμε να χωρισουμε τιποτα μεταξυ μας,ισα ισα που θα πρεπει να ειμαστε ολοι ενωμενοι για το κοινο καλο.
   αυτα.....

   Διαγραφή
  4. Δεν συμπεριελαβα ολους τους ασφαλιστες,οι 4 ομως που εγω γνωρισα απο την ασπιδα, λες κ ηταν συμμορια.Ειναι αδικαιολογητο τις τελευταιες μερες να μου κανουν συμβολαιο, με πιεση,ενω γνωριζαν καλα οτι ουτε την οικον ομικη ευχερεια ειχα για να με πουλησουν.Φιλοι κ γνωστοι δηλ μου τοπαιζαν.Κ φυσικα τα συμβολαια του 2007 οπως τα δικα σας,αποζημιωνονται.Του 2009 ομως τα ασσετ ,στην πυρα.Δεν ξερω τι πληρωνει ο κοσμος κ τι παιρνει, αλλα στην ΑΣΠΙΣ ειχα νοσοκομειακο για ολη την οικογενεια ,ποτε δεν το χρησιμοποιησα κ ηταν παρα πολυ χρηματα καθε χρονο. Δεν ξερω τι δινουν, εγω ξερω τι εδινα. Και απο αυτα, η επιστροφη ειναι 50 ευρω.
   Αυτες οι αλχημειες κ οι μεθοδευσεις που τα 4/5 των ποσων τα πετανε,κατι σημαινουν.Ας βγουν λοιπον οι εντιμοι ασφαλιστες να διαμαρτυρηθουν γι αυτο κ οχι μονο για τα συμβολαια που δεν αναγγελθηκαν. Τα δικα μου κ ο Παντελιδης κ μετα, τα εμφανιζαν κανονικα, μεχρι που καποιοι μαγειρεψαν ποσα και αποζημιωσεις.Πού ειναι αυτοι οι καλοι επαγγελματιες τωρα; Αυτους ψαχνω.Δεν ακουσα κανεναν.

   Διαγραφή
  5. ναι,καλα τα γραφετε και λετε πολλα ....ΑΛΛΑ ΕΜΕΝΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΕΜΕΝΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ,ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ...ΟΥΡΛΙΑΖΕ ΚΑΙ ΠΗΔΟΥΣΕ ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙ...ΤΩΡΑ ΑΦΑΝΤΟΣ 7 ΧΡΟΝΙΑ.... ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ???? ΕΣΕΙς ΑΚΟΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΤΗΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΕ,ΠΩΤΗΣΤΕ ΓΝΩΣΤΟΥς ΣΑΣ ...ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΕς ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΚΑΝΕΙς ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΑΞΑΝ!....

   Διαγραφή
  6. κ εγω αυτο λεω. ακριβως.μπουχος γινανε κ δεν ξερω πού κυκλοφορουν.

   Διαγραφή
 20. ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΜΕ ,ΤΟΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ.ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΕΡΝΟΥΝ Κ ΜΑΣ ΦΤΥΝΟΥΝ.
  ΝΑΧΟΥΝ ΤΟ ΝΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ,ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ,ΣΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ.
  Η ΠΛΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ Κ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ.
  Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΜΙΛΑΕΙ Κ ΔΗΘΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ. ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΙ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, ΩΣ τ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;Ο ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ .ΕΜΕΙΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΓΙ ΑΥΤΟΝ.
  ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟΙ Κ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Κ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.
  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. http://www.insurance-eea.gr/gr/el/articles/aspis-commercial-dikaiothike-asfalismenos-gia-paraleipsi-anaggelias

  ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ Η ΜΠΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΕΙΧΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 25000 ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΩΡΑ 470Ε.ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΦΙΛΟΙ?ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΥΛΑ?ΤΟ 70% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ?ΤΟΤΕ ΝΑ ΧΑΡΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ 470?ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΥΤΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΠΟΣΑ ΜΟΝΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ..
  Γ.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/aporriptontai-polles-anakopes-80-90-gia-ta-ependytika-aa2-programmata-aspis-asset-ths-apsis-pronoia.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/kalo-%C2%ABpodariko%C2%BB-sta-nea-grafeia-basilisshs-sofias-60,-ekkatharistwn-aspis.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Για να καταλαβω δηλαδη......ο Μαρκουλακος τι θελει τωρα, δε του φτανουν τα 800 που πηρε αρχικως για συμβολαια 13000?
  Να τα παρει πρωτος και απο αυτα τα ψιχουλα που θα παρουμε?
  Τι γελια εχουμε ρε γαμωτο.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Καλησπέρα.επειδη έχω ακούσει διαφορά,τα δικαιολογητικά είναι η υπεύ
  θυνη δήλωση,αντίγραφο ταυτότητας και η πρώτη σελίδα της τράπεζας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλησπέρα.επειδη έχω ακούσει διαφορά,τα δικαιολογητικά είναι η υπεύ
  θυνη δήλωση,αντίγραφο ταυτότητας και η πρώτη σελίδα της τράπεζας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. υπ.δηλωση με θεωρηση του γνησιου υπογραφης απο κεπ μαλλον,φωτοτυπιες ταυτοτητας κ του πρωτου φυλλου βιβλιαριου τραπεζας.
  αυτο κ τιποτε αλλο.
  τα λοιπα στοιχεια,οπως μου ειπαν κ εμενα, ειναι κατχωρημενα στις αναγγελιες ,στα στοιχεια συμβολαιων που εχει ο εκκαθαριστης κ την επεξεργασι που εχουν οι ιδιοι κανει απο παλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή ληπτης είναι η μητέρα μου και ασφαλισμένη κυρια εγώ,δηλαδή το έκανε εκείνη για εμένα,εγώ θα κάνω την υπεύθυνη δήλωση έτσι δεν είναι;

   Διαγραφή
  2. Διαβαστε το στ.5. Ο ληπτης κανει τα σχετικα.Σε καθε περιπτωση, διαβαστε το.


   http://www.aspispronia.gr/node/177

   Διαγραφή
  3. Καλησπέρα.υπαρχει χρονικό περιθώριο για την αποστολή των δικαιολογητικά;πχ μέχρι τέλος του χρόνου;

   Διαγραφή
 30. http://insuranceworld.gr/36713/featured/aspis-oles-i-exelixis-gia-tis-prokatavoles/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Θα ήθελα το σωματειο να μου πει υπευθυνα τι δικαιωμτα εχω εναντι των ασφαλιστων μου,γιατι ηταν ομαδα 3 σε ιεραρχια,αφου το ΑΣΣΕΤ που μου πουλησαν πιεζοντας με αγρια,χωρις να γνωριζω τον ιουλιο του 2009,δεν περιλαμβανεται στη λιστα,αγοραστηκε ως εξασφαλιση των παιδιων μου με το εφαπαξ μου,ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ,και δεν περιλαμβανεται στη λιστα.
  Εχω δικαιωμα μετα απο τοσα χρονια να στραφω αστικα κ ποινικα εναντιον τους,αφου διαβασα οτι πολλες αποφασεις πρωτοδικα απορριπτουν τις ανακοπες με το σκεπτικο ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ; Επισης διαβαζω σε δημοσιευματα οτι αυτο το γνωριζαν οι ασφαλιστες κ εχουν ευθυνη που δεν ενημερωσαν τους πελατες τους.Ποσο μαλλον οταν τους πιεζαν να παρουν τα χρηματα απ την τραπεζα που τα ειχαν για καλυτερη εξασφαλιση,προτασσοντας την εγγυηση που παρειχε το αποθεματικο απ το γεγονος οτι ηταν ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ.
  Ευχαριστω κ περιμενω.
  Τωρα πια,καθε αναστολη για απαιτηση χρηματων κ ποινικη τους καταδικη τελειωσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. φιλοι μου καλοι διαβαζω οτιυπαρχει εξεληξη στις ανακοπες?λετε οτι οι αποφασεις ειναι αρνητικες.ξερει να μας ενημερωσει κανεις?και απο κει τζαμπα πηγαν τα λεφτα μας?σε λιγο θα παθουμε εμεις ανακοπη.για τον ψωμιαδη ξερει κανεις τιποτα?ετσι απο περιεργεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. http://insuranceworld.gr/36748/featured/aspis-apozimiosis-ta-senaria-gia-tin-energopiisi-tou-engitikou-kefaleou/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΜΟΜΟΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. παρακαλω πολυ οταν βγει καποια αποφαση δικαστηριου απο ανακοπη που εχετε κανει να αναρτησετε την αποφαση αρνητικη η θετικη.για να ξερουμε τι γινεται.η δικη μου παντως απορριφθηκε εχθες με πηρε ο δικηγορος και ο λογος ειναι οτι το προιον θεωρειται απο τον δικαστη επενδυτικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Το Πρωτοδικείο απορρίπτει 5.000 συμβόλαια της Ασπίς

  in Featured, Ασφαλιστικές Ειδήσεις, Ειδήσεις, Εταιρείες, Θεσμικοί φορείς, Νομικά Θέματα 23/11/2016, 09:03 0

  Νομοθετική φόρμουλα ώστε οι κάτοχοι επενδυτικών συμβολαίων του πάλαι ποτέ κραταιού ομίλου Ασπίς Πρόνοια να καλυφθούν από την εκκαθάριση με το ποσό που τους αναλογεί και αντίστοιχα από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, αναζητούν νομικοί κύκλοι, έχοντας διαπιστώσει ότι τόσο ο εκκαθαριστής, όσο και το Πρωτοδικείο απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις αποζημίωσης.

  Πρόκειται για περίπου 5.000 συμβόλαια συνολικής αξίας περί τα 140 εκατ. ευρώ, τα οποία από το Πρωτοδικείο χαρακτηρίζονται ως μη ασφαλιστικά, αλλά επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται της κάλυψής τους από τον εκκαθαριστή και το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αναγνωρίζει ότι το δημόσιο έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά, αν και μη ασφαλιστικά, εκδόθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τον όμιλο, επιδεικνύοντας την εποχή εκείνη ελλιπή εποπτεία.

  Όμως σημειώνουν κύκλοι της αγοράς, με τη θέση που λαμβάνει επί του θέματος το Πρωτοδικείο είναι σαν να μεταφέρει την ευθύνη της παρατυπίας στον ασφαλισμένο και όχι στην ασφαλιστική που παρανόμησε ή το δημόσιο που δεν επόπτευσε ορθά, ως όφειλε, την ασφαλιστική αγορά.

  Ο πελάτης είναι ο μόνος που δεν πρέπει να τιμωρηθεί για το γεγονός ότι επένδυσε τις οικονομίες του σε προϊόντα τα οποία παρατύπως διατέθηκαν στην αγορά, αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι και προσθέτουν ότι πρέπει να αναζητηθεί ένα νομοθετικό περίβλημα το οποίο να αποκαθιστά αυτή την αδικία, αποδίδοντας ευθύνη στο δημόσιο και όχι στους πολίτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. http://www.nextdeal.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/poinh-fylakishs-4-etwn-chwris-anastolh-kai-chrhmatiko-prostimo-se-diamesolaboynta.html

  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΜΟΥ,ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΩΝΤΑΣ ΜΕ Κ ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΣΕΤ 90.000 ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ Κ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2009!!! ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ Κ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Κ ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΒΟΗΘΗΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΗ Κ ΣΥΝΑΙΝΩΝΤΑΣ.
  ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΣ Κ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΤΕ.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ!!! ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ,ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ;
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΩΡΑ; ΠΩΣ ΠΙΕΖΟΥΝ;
  ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΛΑΜΟΓΙΑ Κ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΠΛΟΥΤΟ Κ ΕΣΟΔΑ;
  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ Κ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Κ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙΣΗΣ.
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗΚΕ;
  ΜΙΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ 100% ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ,ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ κλπ κλπ
  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΟΥΝ, ΑΛΛΩΣ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΑΚΟΥΕΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 9 ΤΠ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Π. ΨΩΜΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΚΙΑ ΤΟ ΚΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 21/9/2009 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. http://insuranceworld.gr/37471/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/ap%CE%84-efthias-sto-engiitiko-kefaleo-zois-ta-ependitika-proionta-tis-aspis/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Απ΄ ευθείας στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής τα επενδυτικά προϊόντα της Ασπίς

  in Featured, Ασφαλιστικές Ειδήσεις, Ειδήσεις, Εταιρείες, Οικονομία - Πολιτική 06/12/2016, 08:41 0

  Πιο κοντά σε λύση για το πώς θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι επενδυτικών προγραμμάτων του πάλαι ποτέ κραταιού ασφαλιστικού ομίλου Ασπίς Πρόνοια, φαίνεται πως βρίσκονται όσοι διαβουλεύονται το θέμα με την εκκαθάριση.

  Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχει ήδη διαμορφωθεί μια πρώτη πρόταση που προβλέπει ότι τα μη ασφαλιστικά προγράμματα θα υπαχθούν για την καταβολή αποζημιώσεων απ΄ ευθείας στο Εγγυητικό Κεφάλαιο.

  Το πρόβλημα με τα εν λόγω προγράμματα είναι ότι οι αποφάσεις που εξέδωσε το Εφετείο ήταν στην συντριπτική πλειονότητά τους απορριπτικές, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι των συμβολαίων να παραπέμπονται για αποζημίωση στην κοινή εκκαθάριση, μπαίνοντας τελευταίοι στη σειρά των δικαιούχων, δίχως να έχουν καμία ελπίδα να καλυφθούν οικονομικά.

  Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι αναζητείται νομοθετική φόρμουλα ώστε τα εν λόγω προγράμματα να καλυφθούν κατά ένα μέρος από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, δίχως να επιβαρύνουν την εκκαθάριση.

  Μένει να φανεί πως θα χειριστεί το όλο θέμα το υπουργείο Οικονομικών, που προφανώς θα χρειαστεί να νομοθετήσει, ώστε να λάβει τέλος μια περιπέτεια η οποία, όπως έχει ήδη γράψει το IW, αφορά περί τους 5.000 επενδυτές με συμβόλαια συνολικής αξίας 140 εκατ. ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. http://anasfalistos.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ22 Δεκεμβρίου 2016 - 4:43 μ.μ.

  Αρχική|Ειδήσεις|Ιδιωτική Ασφάλιση|Ποιοι ασφαλισμένοι Ασπίς και Commercial θα πάρουν «μποναμά» από την εκκαθάριση; Δείτε εδώ! (ώρα 15:58)

  Δημοσίευση: Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2016 15:58
  Ποιοι ασφαλισμένοι Ασπίς και Commercial θα πάρουν «μποναμά» από την εκκαθάριση; Δείτε εδώ! (ώρα 15:58)
  Nextdeal newsroom
  Γράφει:
  Nextdeal newsroom

  Ποιοι ασφαλισμένοι Ασπίς και Commercial θα πάρουν «μποναμά» από την εκκαθάριση; Δείτε εδώ! (ώρα 15:58)

  Περίπου 10 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 3.500 ασφαλισμένους των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value θα καταβάλλει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των δυο εταιρειών λίγο πριν τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.  Ο «μποναμάς» αυτός έγινε πράξη μετά από συντονισμένες προσπάθειες της κας Ελπινίκης Καράμπαλη (ασφαλιστικός εκκαθαριστής) και του Γεώργιου Πάσχα Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της ΤτΕ, που προΐσταται και των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών.

  Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κα. Καράμπαλη, επιβεβαιώνοντας πλήρως το nextdeal.gr, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

  "Σε συνέχεια της από 07/10/2016 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή των εταιρειών COMMERCIAL VALUE AAE και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ κυρίας Ελπινίκης Καράμπαλη για την έναρξη από την 17/10/2016 της διαδικασίας προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (δείτε εδώ), γνωστοποιείται ότι:

  Από την 17/10/2016 έως και την 19/12/2016 παραλαμβάνονται και πιστοποιούνται συνεχώς υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία προσωρινής διανομής των υπό εκκαθάριση εταιρειών.

  Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής έως και την 19/12/2016 έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.

  Βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής εξασφάλισε την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής ποσού προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει υπεύθυνα οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και τυγχάνουν να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών.

  Από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή ανακοινώνεται ότι απεστάλησαν στις πληρώτριες Τράπεζες οι εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στους δικαιούχους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που έχουν πιστοποιηθεί και για 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ που έχουν πιστοποιηθεί, συνολικής αξίας 10.000.000€ και για τις δύο εταιρείες.

  Διευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους από ασφάλιση ζωής, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, η οποία υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 και το ποσό των προσωρινών διανομών αφορά σε καταβολή ποσοστού (σύμμετρα και ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης ζωής) επί της συνολικής απαίτησης.

  Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες, για τις τακτικές καταβολές ποσού προσωρινών διανομών που θα πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που πιστοποιούνται, θα ενημερώνουν την ιστοσελίδα τους με την ανάρτηση καταλόγων των συμβολαίων προς πληρωμή."  Δείτε το παρακάτω link http://www.aspispronia.gr/node/178.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ22 Δεκεμβρίου 2016 - 5:42 μ.μ.

  Περίπου 10 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 3.500 ασφαλισμένους των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value θα καταβάλλει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των δυο εταιρειών λίγο πριν τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΕ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑ ΕΛΠΗΝΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ (ΣΑΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ C.V)
  ΣΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΡΜΟΤΕΡΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ Κ.Κ.: ΚΟ Γ. ΠΑΣΧΑ ΕΠΙΘΕΡΩΡΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Τ.τ.Ε ΚΑΙ ΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ 2 ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.
  ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘA ΘEΛAME NA EYXAΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 7/2016 ΑΦΟΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 19/12/2016 ΩΣ ΑΣΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΡΕΞΕ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΒΑΡΕΙΑ ΑΥΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE: ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ...ΑΝΥΠΑΚΟΟ...ΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΜΕ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ, ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 22/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΚΚΚΡΕΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΠΟΣΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΥΛΑΣΣΕΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΝΟΜΟΤΥΠΩΣ).
  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ NEXTDEAL.GR, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Α΄ΑΣΦ. SITE, ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟ. ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ, Δημοσιεύθηκε στο : nextdeal.gr σήμερα την Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2016 15:58
  Ποιοι ασφαλισμένοι Ασπίς και Commercial θα πάρουν «μποναμά» από την εκκαθάριση; Δείτε εδώ! (ώρα 15:58)
  Nextdeal newsroom
  Γράφει:
  Nextdeal newsroom...και όσα σε αυτό αναφέρεται σχετικά"

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «μποναμά» αυτόν που έγινε πράξη μετά από συντονισμένες προσπάθειες της κας Ελπινίκης Καράμπαλη (ασφαλιστικός εκκαθαριστής) και του Γεώργιου Πάσχα Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της ΤτΕ, που προΐσταται και των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών.
  ΟΣΑ ΑΣΦ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΡΧΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 19/12/2016 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ και ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΦΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ, ΔΗΛ. για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.,ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ NEXTDAL.GR. ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΥΛΟΥΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΙΤΛΟΥΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.
  ΠΡΑΓΜΑΤΙ:η πιστοποίηση των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους από ασφάλιση ζωής, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, η οποία υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 και το ποσό των προσωρινών διανομών αφορά σε καταβολή ποσοστού (σύμμετρα και ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης ζωής) επί της συνολικής απαίτησης.
  Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες, για τις τακτικές καταβολές ποσού προσωρινών διανομών που θα πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που πιστοποιούνται, θα ενημερώνουν την ιστοσελίδα τους με την ανάρτηση καταλόγων των συμβολαίων προς πληρωμή.

  Από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή ανακοινώνεται ότι απεστάλησαν στις πληρώτριες Τράπεζες οι εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στους δικαιούχους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ για να δείτε τα συμβόλαια) και για 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ C.V για να δείτε τα συμβόλαια), συνολικής αξίας 10.000.000€ και για τις δύο εταιρείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΖΩΗΣ6 Μαρτίου 2017 - 7:51 μ.μ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 3Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
  ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - 3 Mαρτίου 2017
  των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, Βάσει της διαδικασίας προσωρινών διανομών ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με τις προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ενημερώνει μεταξυ και άλλων, σχετικά με το διάστημα Οκτωβρίου 2016-Φεβρουαρίου 2017, τα εξής:
  Bάσει της διαδικασίας προσωρινών διανομών ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 2,885 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 1.650 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και 1.235 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια). Με βάση τη διαδικασία αυτή δόθηκαν την 3 Μαρτίου 2017 εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχων.

  Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία προσωρινής διανομής είναι σε εξέλιξη και θα είναι έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα. Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών http://www.aspispronia.gr/

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  2114111215, 2114111657,
  2114111656, 2114110942,
  2107210327, 2107210689,
  2114111856, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΖΩΗΣ3 Ιουλίου 2017 - 4:54 μ.μ.

  ΑΥΤΟΣ ΠΑΘΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ 3/7/2017, ΕΜΑΣ 300.000 ΑΣΦ. ΣΥΜΒ. ΖΩΗΣ, ΜΑΣ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 9/ 2009, ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ. Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ. ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή