ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ - ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ 70%

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ 3783/3-11-2014 η ευθύνη αποζημίωσης μας ανατίθεται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Ε.Κ.Ζ) προκειμένου να μας αποκαταστήσει το 70% της απαίτησης μας βάσει των υφιστάμενων νόμων και συνταγματικότητας. Το δικαστήριο αν και αποδέχτηκε την ευθύνη πλημμελούς άσκησης κρατικής εποπτείας του κράτους ωστόσο δεν έδωσε την δυνατότητα στα θύματα να διεκδικήσουν την αποζημίωση από το Δημόσιο μέσω του άρθρου 105 εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα, και του Νομοθετικού Διατάγματος 400/1970 που προβλέπει ειδικό μηχανισμό για τις περιπτώσεις αυτές.

Το Σωματείο μας βάσει της οριστικής απόφασης του ΣΤΕ παραθέτει τις παρακάτω προτάσεις προκειμένου τάχιστα να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των εξαθλιωμένων ασφαλισμένων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Ε.Κ.Ζ).

1) Εκχώρηση/μεταβίβαση του Οριστικού Χαρτοφυλακίου Ζωής, ως έχει παραδοθεί στην Τ.τ.Ε, υπό του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής κ. Ιωάννη Παντελίδη, των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς και Commercial και των υποχρεώσεών των στο Ε.Κ.Ζ, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω πλέον –ήδη από το 2012-, οι άσκοπες καθυστερήσεις εκκαθάρισης. Έτσι με ευθύνη του Δημοσίου θα ενεργοποιηθούν οι απαραίτητοι σχεδιασμοί, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα και αποδοτικότερα η περιουσία των υπό εκκαθάριση εταιριών, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση από την εκμετάλλευσή τους και τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για την τμηματική ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους .

2) Η χρηματοδότηση του Ε.Κ.Ζ μέσω των εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών, ως τούτο ήδη ορίζεται στον προαναφερθέντα νόμο (3867/2010). ΑΚΟΜΑ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

3) Εξασφάλιση άμεσα της δανειοδότησης του Ε.Κ.Ζ, μέσω της ενδεικνυομένων παρεμβάσεων από την πολιτεία,  προκειμένου να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, της ικανοποίησης δηλαδή των απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής με τη υλοποίηση της διαδικασίας των τακτικών και αναλόγων τμηματικών καταβολών των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους δικαιούχους κατά ποσοστό  70%, αναλόγως του χρόνου λήξεως εκάστου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και με απώτατο χρόνο λήξης το 2024 σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 17 παρ. 3 και 4 του Ν. 4002/2011).

4) Ταυτόχρονα να διερευνηθούν και εναλλακτικοί  τρόποι χρηματοδότησής του Ε.Κ.Ζ ( π.χ. μέσω του Συνεγγυητικού ταμείου των τραπεζών κλπ).

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι αν και η απόφαση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή ωστόσο καθιστά πλέον και συνταγματικά υπεύθυνο το Ε.Κ.Ζ για την ανάκτηση έστω ενός μέρους των κλεμμένων μας περιουσιών. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.