ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α & COMMERCIAL VALUE A.A.E”

OI EΠΙΣΗΜΕΣ ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

Έχοντας υπόψη το κοινωνικό και συστημικό ζήτημα και κίνδυνο που έχει ανακύψει στην αγορά από την πτώχευση αυτού του ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, μόνο με νομοθετική νέα ρύθμιση μετατροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής σε ασφαλιστική επιχείρηση/εταιρεία ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Ζωής όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζωής, που έχουν πτωχεύσει ή τελούν σε ασφαλιστική εκκαθάριση, όπως τούτο το μοντέλο ακολουθείται και στη Γερμανία, (το πρότεινε στοιχειοθετημένα ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης). Την πρόταση απεδέχθη προεκλογικά η Ν.Δ. μέσω του δελτίου τύπου την 12/6/2012 η οποία συστάθηκε κατά τη συνάντηση της κας Σιδέρη πρόεδρο του σωματείου μας με εκπροσώπους της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων και ο κος Μωραϊτάκης.

Πιο συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής:
 
1. Αναδοχή των συμβολαίων από το Εγγυητικό Ζωής, το οποίο θα λυθεί δια νόμου και θα τροποποιηθεί η λειτουργία του ώστε να αποτελέσει οιονεί ασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού χωρίς να απαιτείται να “χτίζει” αποθεματικά ανάλογα την αρχική υποχρέωση.
2. Στελέχωση του με πρόσωπα που έχουν την τεχνογνωσία.
3. Απεγκλωβισμός του από την ΤτΕ και λειτουργία του ανεξάρτητα υπό την εποπτεία της ΤτΕ ή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Τμηματική καταβολή στους ασφαλισμένους αναλόγως του χρόνου λήξης των συμβολαίων.
5. Χρηματοδότηση τούτου του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής:
       α) μέσω του προβλεπόμενου δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4002/2011 παρ. 3 και μέχρι του ποσού των 200.000.000,00 ευρώ (που τροποποίησε τον ισχύοντα σήμερα Ν. 3867/2010: αφενός μεν, δια της αντικαταστάσεως του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου του 2 και αφετέρου δε, δια της προσθέσεως στο τέλος της περιπτώσεως θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου του 2),
       β) μέσω εισφορών των ασφαλιστικών εταιρειών, ως τούτο προβλέπεται βάσει του άρθρου 10 του ισχύοντος Ν. 3867/2010,
       γ) μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας ή της ρευστοποίησής της, και όχι μέσω ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 
       δ) μέσω κρατικών εγγυήσεων (Ελλην. Δημοσίου) είτε υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής είτε υπέρ των ίδιων των ασφαλισμένων –δικαιούχων ασφαλισμάτων Ζωής, υπό μορφή ομολόγων κλπ., που δεν θα υπερβαίνουν το συνολικό άνοιγμα των άνω αυτών Χαρτοφυλακίων Ζωής, ως ακόμα και μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται στο γενικό λογιστήριο του κράτους όπως του κωδικού Δ-25 κλπ. που προορίζεται για την αποζημίωση σεισμοπλήκτων, πληγέντων εκ καιρικών συνθηκών και φυσικών φαινομένων, πλημμυρών κλπ. 
        ε) μέσω της περιουσίας της Ε.Π.Ε.Ι.Α που έχει ήδη εκκαθαρισθεί, και που ουδείς γνωρίζει για ποιόν σκοπό έχει διατεθεί, που λιμνάζει, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως Κρατικό έσοδο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 3867/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ιδίου ισχύοντος Νόμου 3867/2010
στ) μέσω της είσπραξης των απαιτήσεων με δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, των “εν ζωή” συμβολαίων, κ.λ.π.
6. Παράταση του χρόνου λήξης των συμβολαίων επί 5ετία – 3ετία ή 7ετία αναλόγως την συμβατική τους λήξη.
7. Συνέχιση της ασφάλισης με ιδιότυπο “καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία”.

ΑΚΟΜΑ συνεπικουρουμένων και των ανωτέρω προστίθενται και τα ακόλουθα:
Α) Να υπάρξει φορολογική απαλλαγή των ασφαλισμένων αυτών των δύο ασφαλιστικών εταιρειών για το ποσόν της ζημιάς μας αντίστοιχα και μέχρι του ύψους της ανάλογα σε βάθος χρόνου, Αυτή η απαλλαγή να είναι διαπραγματεύσιμη και μεταβιβάσιμη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Β) Να λάβουμε ομόλογα χωρίς λήξη με επιτόκιο ανάλογο με αυτό που ελάμβαναν πριν γίνει το κούρεμα. Η ημερομηνία λήξης των ομολόγων να καθορισθεί όταν βελτιωθεί η πορεία της ελληνικής Οικονομίας.
Γ) Μέσω του ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθούμε άμεσα. Φυσικά πρόσωπα που πληγήκαμε να δυνάμεθα να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις και να επιδοτηθούμε άμεσα και
Δ) Να λάβουμε μετοχές μειοψηφίας επιφανειών από εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες αυτές εκτάσεις  να γίνουν  ανώνυμη εταιρεία.