ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Αναγγελία απαιτήσεων έως 4/10/2013

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

σχετικά με την διαδικασία αναγγελίας των απαιτήσεων μας προς τις εταιρίες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία που έχει δοθεί από τον επόπτη για κατάθεση της απαίτησης είναι η 4η Οκτωβρίου 2013. Καθώς αυτή η ημερομηνία δεν είναι μακριά και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι: 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, νομίμως τούτου εκπροσωπουμένου υπό της Προέδρου του κ. Κατερίνας Σιδέρη, ανταποκρινόμενο στα πολλαπλά αιτήματα  των ασφαλισμένων στις ως άνω ασφαλιστικές εταιρείες και προκειμένου όλοι οι ασφαλισμένοι/κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, να διευκολυνθούν για να συμμετάσχουν και καταθέσουν έως την 4-10-2013, στην επιβαλλόμενη εκ του Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης τούτων των εταιρειών, αναγγελία απαιτήσεων στην ασφαλιστική εκκαθάριση των ως άνω αναφερομένων ασφαλιστικών εταιρειών, (καίτοι εκ του Νόμου ρητά τούτο δεν απαιτείται), κατόπιν της από 19.06.2013 ανακοίνωσης του:

Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ε Ι  διαμέσου του παρακάτω συνδέσμου, έναν ελάχιστο τύπο της αναγγελίας που οφείλουμε-πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, προς τις δύο υπό εκκαθάριση τελούσες ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες να καταθέσουμε, έως την 4-10-2013.

Πατώντας έναν εκ των συνδέσμων ανάλογα με την εταιρία στην οποία ανήκει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανοίγει το έντυπο αναγγελίας το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί / διαμορφωθεί και αποθηκευτεί / τυπωθεί μέχρι το τελικό στάδιο της αναγγελίας / παράδοσης κατά το οποίο το έντυπο θα πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες εφόσον κρίνετε απαραίτητο παρακαλώ να απευθύνεστε στο προεδρείο του Σωματείου.